γεγονοτα

Διοργάνωση Ἡμερίδας σέ συνεργασία μέ τό Α.Π.Θ.

      QVΕ 111

          Tὴν 16ην παρελθόντος Ἰανουαρίου διωρανώθη εἰς Θεσσαλονίκην ἡμερὶς μὲ θέμα: «Quo vadis, Εὐρώπη»; Τὴν ἡμερίδα συνδιωργάνωσαν τὸ Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Τμῆμα Θεολογίας- Τομέας Ἠθικῆς καὶ Κοινωνιολογίας καὶ τὸ Γραφεῖον τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει. Τόπος διεξαγωγῆς τῆς ἡμερίδος ἦτο τὸ Ἀμφιθέατρον τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ.

          Τὰ μέλη τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς ἦσαν ὁ εὐλαβῶς ὑπογραφόμενος καὶ οἱ Ἐλλογιμώτατοι Καθηγηταὶ κ.κ. Ἰωάννης Πέτρου, Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλλιακμάνης, Δήμητρα Κούκουρα, Νίκη Παπαγεωργίου καὶ Χρῆστος Τσιρώνης. Τὴν κάλυψιν τῶν ἐξόδων διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς ἡμερίδος ἀνέλαβεν ἐν μέρει τὸ Α.Π.Θ. καὶ ἐν μέρει ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα Ἑλλάδος.

          Ἡ ἡμερίς ἤρχισεν μὲ χαιρετισμοὺς τοῦ Πρυτάνεως τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου κ. Θ. Λαοπούλου, τοῦ Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Μ. Κωνσταντίνου καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου. Ἡ ἡμερίς περιέλαβε τρεῖς θεματικὰς ἑνότητας.

          Ἡ πρώτη εἶχε ὡς θέμα: «Οἰκονομικὴ Κρίση καὶ Ἀλληλεγγύη». Προήδρευσαν ἡ κ. Εὐαγγελία Πετρίδου, Κοσμήτωρ Σχολῆς Οἰκονομικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν Α.Π.Θ. μετὰ τοῦ κ. Χρήστου Σταμούλη, Προέδρου Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Ὡμίλησαν ὁ κ. Θεόδωρος Καλλιάνος, ἐπισκέπτης καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βόννης, ὁ κ. Χ. Γκόφας, Πολιτικὸς ἀναλυτὴς τῆς ΕΕ, ὁ κ. Φ. Παιονίδης, Ἀναπλ. Καθ. Τμήματος Φ.Π. τοῦ Α.Π.Θ. καὶ ὁ Καθ. κ. Δημήτριος Μάρδας, Ἀναπλ. Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν.

          Ἡ δεύτερη εἶχε ὡς θέμα: «Ὁ Ρόλος τῆς Παιδείας στὴν ΕΕ». Προήδρευσαν ὁ κ. Γ. Μαρτζέλος, Καθ. Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. καὶ ἡ κ. Δ. Προφήτου, ὁμότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Ὡμίλησαν ὁ κ. Γεώργιος Ζήσιμος, εἰδικὸ στέλεχος τῆς ΕΕ διὰ τὴν καινοτομίαν εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν, ὁ κ. JosephJamar, ἐκπρόσωπος τῆς ΕΕ εἰς Βέλγιον, ὁ κ. Χρ. Τσιρώνης, Ἐπ. Καθ. Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. καὶ ὁ κ. Γ. Ζωγραφίδης, Ἀναπλ. Καθ. Τμήματος Φ.Π. τοῦ Α.Π.Θ.

          Ἡ τρίτη εἶχε ὡς θέμα: «Οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀξίες στὴ σύγχρονη πραγματικότητα». Προήδρευσαν ὁ εὐλαβῶς ὑπογραφόμενος καὶ ὁ κ. Ἰωάννης Πέτρου, Καθ. Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Ὡμίλησεν ὁ κ. Χρῆστος Στυλιανίδης, Ἐπίτροπος ΕΕ, ἁρμόδιος διὰ τὰς ἀνθρωπιστικὰς ὑποθέσεις μὲ θέμα: «Ἀνθρωπιστικὴ δράση καὶ Εὐρωπαϊκὲς ἀξίες. Ὁ ρόλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης σὲ ἕνα ἀβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον».

          Κάθε θεματικὴ ἑνότης περιέλαβε καὶ γόνιμον συζήτησιν μετὰ τοῦ ἀκροατηρίου, τὸ ὁποῖον περιελάμβανεν τόσον ἀκαδημαϊκοὺς διδασκάλους ὅσον καὶ φοιτητάς. Μέρος τῆς ἡμερίδος παρηκολούθησεν καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιος. Ἡ ἡμερὶς ὡλοκληρώθη μὲ παράθεσιν γεύματος ὑπὸ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

                         QVΕ 1

                        QVΕ 75

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2015 Διοργάνωση Ἡμερίδας σέ συνεργασία μέ τό Α.Π.Θ.