γεγονοτα

H ανάπτυξη της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Ευλογία ή κατάρα;

    DSC 0159                 

Τήν Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 τό Γραφεῖο τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνταποκρινόμενο σὲ πρόσκληση τοῦ Ἱδρύματος FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG FUR DIE FREIHEIT, συμμετεῖχε διὰ τοῦ Συμβούλου του Πρωτοπρεσβυτέρου Δρος Γεωργίου Α. Λέκκα σὲ συζήτηση μὲ θέμα «Ἡ ἀνάπτυξη τῆς προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων – Εὐλογία ἢ κατάρα;», ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὶς Βρυξέλλες. Ἡ συζήτηση πραγματοποιήθηκε διαρκούσης τῆς νομοθετικῆς διαδικασίας στὰ ἁρμόδια εὐρωπαϊκὰ ὄργανα σχετικῆς μὲ τὴν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κύριοι ὁμιλητές ἦταν ὁ κος Jacob MCHANGAMA (CEO JUSTITIA Δανίας), ἡ κα Renate WEBER (Εὐρωβουλευτής, Μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀπασχόλησης καὶ Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων καὶ τῆς Ὑποεπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων) καὶ ἡ Δρ. Sriprapha PETCHARAMESREE (Ἐπικεφαλὴς τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας γιὰ τὸν Μηχανισμό Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στὴν Ἀσία). Τὴν συζήτηση συντόνισε ἡ κα Tamara DANCHEVA (Ἐπικεφαλὴς τοῦ Προγράμματος Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως τῶν Φιλελευθέρων).

Ἐπισημάνθηκε ὅτι 60 χρόνια μετὰ τὴν Παγκόσμια Διακήρυξη τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948), τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ἔχουν υἱοθετήσει περίπου 1400 διατάξεις σχετικές μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἡ πληθώρα τῶν συνθηκῶν ποὺ ὑπογράφονται διεθνῶς γιὰ τὴν προστασία τῶν ἴδιων πάντοτε δικαιωμάτων μοιάζει νὰ ἀποδυναμώνει τὴν σπουδαιότητα καὶ τὸ κῦρος τῶν συνθηκῶν αὐτῶν.

Στὴν συζήτηση τέθηκε ζήτημα διάκρισης μεταξύ περισσότερο καὶ λιγότερο σημαντικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἐπαρκὴς κινητοποίηση τῆς παγκόσμιας κοινότητας τουλάχιστον γιὰ τὰ πρῶτα, ὅπως ἐπίσης τέθηκε ζήτημα προσδιορισμοῦ τοῦ ἁρμοδίου ὑποκειμένου νὰ κρίνει σὲ κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ποιά εἶναι τὰ μείζονα κάθε φορά ἀνθρώπινα δικαιώματα ποὺ θὰ πρέπει νὰ προστατευθοῦν. Ὑπογραμμίσθηκε ὅτι ἐκεῖνο ποὺ λείπει δὲν εἶναι οἱ προστατευτικὲς διατάξεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀλλὰ ἡ πολιτικὴ βούληση καὶ ἡ ἑτοιμότητα τῶν ἐσωτερικῶν μηχανισμῶν τῶν χωρῶν ποὺ τὶς ἔχουν υἱοθετήσει ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ ἐφαρμογή τους. Καὶ οἱ τρεῖς ὁμιλητὲς ὑποστήριξαν ἔντονα τὴν ἄποψη ὅτι ἡ σχετικὴ πληθωριστικὴ καὶ καταχρηστικὴ φιλολογία περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο τελικὰ ὑποσκάπτει τὴν ἐπιδιωκόμενη προστασία τους. Οἱ κύριες παρεμβάσεις ἔθεσαν, ἐπίσης, τὸ θέμα τοῦ ἐσωτερικοῦ δεσμοῦ τῆς δημοκρατίας μὲ τὴν πρακτικὴ προάσπισης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐκ μέρους τῶν χωρῶν ποὺ ἔχουν υἱοθετήσει ὡς ἐσωτερικό τους δίκαιο τὶς σχετικὲς διατάξεις. Τέλος, ὑποστηρίχθηκε ὅτι πρέπει να λαμβάνεται ὑπόψη τὸ συγκεριμένο κοινωνικὸ περιβάλλον ἐντός τοῦ ὁποίου καλοῦνται νὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ σχετικὲς περὶ προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων διατάξεις, ἀφοῦ οἱ διαφορετικὲς κοινωνικὲς ἀνάγκες εἶναι αὐτὲς ποὺ τελικὰ προσδιορίζουν ποιά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐπείγει κάθε φορά κατὰ προτεραιότητα νὰ προστατευθοῦν.

Ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐξέφρασε διὰ τοῦ Συμβούλου της τὴν ἀνησυχία, ὅτι τυχὸν θεσμοθέτηση διάκρισης μεταξὺ περισσότερο καὶ λιγότερο σημαντικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, θὰ ὁδηγοῦσε σὲ σημαντικὴ ὑποχώρηση τὴν προστασία τους σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο στὴν παροῦσα διεθνῆ συγκυρία, ποὺ ἡ παγκόσμια κοινότητα βιώνει ὅλο καὶ περισσότερο τὴν ἀπειλὴ τῆς τρομοκρατίας.