γεγονοτα

ΑΝΤΙΣΗΜΗΤΙΣΜΟΣ, ΙΣΛΑΜΟΦΟΒΙΑ & ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

DSC 0199

Τήν Δευτέρα 29 Ἰουνίου 2015 τό Γραφεῖο τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση παρακολούθησε τίς ἐργασίες τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τίς Πολιτικές Ἐλευθερίες, τήν Δικαιοσύνη καί τίς Ἐσωτερικές Ὑποθέσεις (LIBE) μέ θέμα «Ἀντισημητισμός, Ἰσλαμοφοβία καί Φρασεολογία Μίσους στήν Εὐρώπη», πού ἔλαβαν χώρα στό Κτίριο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στίς Βρυξέλλες. Tό Γραφεῖο ἐκπροσώπησε ὁ Σύμβουλος τῆς Ἀντιπροσωπείας μας πρωτοπρεσβύτερος δρ. Γεώργιος Α. Λέκκας.

Ἡ ἀνωτέρω συνάντηση χωρίσθηκε σέ τρία διαδοχικά μέρη μέ διαφορετικούς ὁμιλητές σέ καθένα ἀπὸ αὐτά, ἀφοῦ προηγήθηκαν εἰσαγωγικές παρατηρήσεις τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Claude MORAES καί ἡ ἐναρκτήρια ὁμιλία τῆς Sarah ISAL (Ἐπικεφαλής τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου ἐναντίον τοῦ Ρατσισμοῦ). Στό Α’ Μέρος, μέ θέμα «Ἀντισημητισμός στήν Εὐρώπη», κύριοι ὁμιλητές ἦταν οἱ Robin SCLAFANI (Διευθυντής CEJI) καί Jonathan BIERMANN (Βέλγος Βουλευτής). Στό Β’ Μέρος, μέ θέμα «Ἰσλαμοφοβία στήν Εὐρώπη», κύριοι ὁμιλητές ἦταν οἱ Haras RAFIQ (Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος Quilliam, U.K.) καί Intissar KHERIGI (Ἐπικεφαλής τοῦ Φόρουμ Εὐρωπαϊκῆς Μουσουλμανικῆς Νεότητας καί Μαθητικῶν Ὀργανώσεως), ἐνῶ στό Γ’ Μέρος, μέ θέμα «Φρασεολογία Μίσους στήν Εὐρώπη», κύριοι ὁμιλητές ἦταν οἱ Paul IGANSKI (Καθηγητής τοῦ LancasterUniversity), Katalin ADAMIS-CSASZAR (Νομικός Σύμβουλος) καί Friso ROSCAM ABBING (Εὐρωπαϊκό Πρακτορεῖο γιά τά Ἀτομικά Δικαιώματα). Τίς ἐργασίες τῆς Ἐπιτροπῆς ἔκλεισε μέ ὁμιλία του ὁ Πρῶτος Ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Frans TIMMERMANS.  

Σκοπός τῶν ἐν λόγω ἐργασιῶν τῆς συγκεκριμένης Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν ἡ ἐνημέρωση τῶν μελῶν τοῦ Κοινοβουλίου ἀπὸ εἰδικούς σχετικά μέ τά προαναφερθέντα θέματα, προκειμένου τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο νά προετοιμάσει τήν τοποθέτησή του στή συζήτηση γιά τά Θεμελιώδη Δικαιώματα, πού θά λάβει χώρα στό πλαίσιο τοῦ Πρώτου Ἐτήσιου Συνεδρίου γιά τά Θεμελιώδη Δικαιώματα, πού ὀργανώνεται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή μέ θέμα «Ἀνεξιθρησκεία καί Σεβασμός: Ἐμποδίζοντας καί πολεμώντας τό ἀντισημητικό καί τό ἀντιμουσουλμανικό μῖσος στήν Εὐρώπη» γιά τίς 1 καί 2 Ὀκτωβρίου 2015.

Κατά τή διάρκεια τῆς δημόσιας αὐτῆς ἀκροαματικῆς διαδικασίας συνδέθηκε ἡ αὔξηση τῶν ἐν λόγω ρατσιστικῶν κρουσμάτων σέ πανευρωπαϊκό ἐπίπεδο μέ τήν ἐνίσχυση ἀκροδεξιῶν τάσεων στήν Εὐρώπη, τονίσθηκε ἡ ἀνάγκη λήψης νομοθετικῶν μέτρων γιά τήν προστασία τῶν συγκεκριμένων μειονοτήτων καί παρακολούθησης τῆς πιστῆς τήρησης τους ἀπό τά Κράτη-Μέλη καί ὅλους τούς ἐμπλεκομένους Θεσμούς καί φυσικά πρόσωπα, ζητήθηκε νά γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ τῶν ἑβραϊκῶν κοινοτήτων πού δραστηριοποιοῦνται στήν Εὐρώπη καί τῆς πολιτικῆς τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ὅπως ἐπίσης νά γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ τοῦ Ἰσλάμ ὡς θρησκευτικῆς πίστεως καί τῶν καταδικαστέων συμπεριφορῶν ἀκραίων Ἰσλαμιστῶν. Ἐκ μέρους Βουλευτοῦ πού παρέστη στήν ἐνημέρωση ἐπισημάνθηκε, πάντως, ἡ ἀνάγκη γιά τή λήψη πρωτοβουλιῶν στούς κόλπους τῶν ἰσλαμικῶν κοινοτήτων γιά τήν παρεμπόδιση καί καταδίκη ἀκραίων φονταμενταλιστικῶν ἐκδηλώσεων. Τέλος, ὑπογραμμίσθηκε πώς εἶναι πλέον ἄκρως ἐπιβεβλημένη μιά εὐρωπαϊκή πολιτική ἐκπαίδευσης πού θά περιορίζει τά ἐν λόγω φαινόμενα καί θά ἐμπεδώνει τά δημοκρατικά ἰδεώδη.

Ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἤδη καταθέσει τίς προτάσεις της στό πλαίσιο κοινοῦ κειμένου τῶν Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιών στην Ε.Ε. (CROCEU) ἐν ὄψει τοῦ προαναφερθέντος Συνεδρίου γιά τά Θεμελιώδη Δικαιώματα, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἀναγνώριση τοῦ φαινομένου τῆς ἐκκοσμίκευσης τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν ὡς βασικῆς αἰτίας ὄχι μόνο γιά τόν ἀντισημητισμό καί τήν Ἰσλαμοφοβία ἀλλά καί γιά τήν Χριστιανοφοβία στήν Εὐρώπη, καθώς ἐπίσης καί ἡ ἀνάγκη ἀξιοποίησης καί ἐνίσχυσης τῆς δημόσιας θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης πανευρωπαϊκά γιά τήν καλύτερη δυνατή ἀλληλοκατανόηση τῶν πληθυσμῶν πού δραστηριοποιοῦνται ἐντός τῆς Ε.Ε. καί τήν ἀποφυγή καταδικαστέων ρατσιστικῶν συμπεριφορῶν ὅπως οἱ συζητούμενες.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2015 ΑΝΤΙΣΗΜΗΤΙΣΜΟΣ, ΙΣΛΑΜΟΦΟΒΙΑ & ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.