γεγονοτα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 2016

DSC 0064

 

Στην εφημερίδα των Βρυξελλών NewEurope (Ιανουάριος 2016, αρ. 1146), της οποίας εκδότης είναι ο Έλληνας Αλέξανδρος Κορωνάκης, δημοσιεύθηκαν στα αγγλικά και με τον γενικό τίτλο «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΤΟ 2016» απόψεις διεθνών προσωπικοτήτων για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Επιλέξαμε, μεταφράσαμε και αποδώσαμε συνοπτικά στα ελληνικά αρκετές από αυτές στην προσπάθειά μας να σας προσφέρουμε ένα πανόραμα των τάσεων που διαμορφώνονται στα κέντρα λήψης κρίσιμων αποφάσεων για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης.

 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 2016 

Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς: Εἰσαγωγή.

Ἡ ἀλληλεγγύη τῆς Εὐρώπης δοκιμάσθηκε τό 2015 μέ τήν ἑλληνική κρίση καί συνεχίζει νά δοκιμάζεται μέ τήν μεταναστευτική κρίση. Ὅμως ἡ Εὐρώπη εἶναι μιά «γενναία ἤπειρος», ἕνας τόπος πού δημιουργήθηκε γιά νά εἶναι ἀσφαλής καί δίκαιος. Ὀφείλουμε νά ἀνταποκριθοῦμε στήν φήμη της καί νά ἀποδείξουμε τήν ἀποφασιστικότητά μας γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς κλονισμένης ὑγείας της μετά ἀπό αὐτές τίς δοκιμασίες. Πρέπει νά μᾶς χαρακτηρίζει ἡ προσήλωση στόν στόχο μας, γιατί ὅλοι μαζί εἴμαστε πιό δυνατοί ἀπό τίς προκλήσεις πού ἀντιμετωπίζουμε καί μόνο ἑνωμένοι θά μπορέσουμε νά ἀντιμετωπίσουμε αὐτό πού θέλει νά μᾶς διασπάσει.

  1. 1.ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ι. Thorbjørn Jagland, Νορβηγός, Γενικός Γραμματέας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης.

Ἡ τρομοκρατία ἔχει στόχο νά πλήξει τόν δημοκρατικό τρόπο ζωῆς τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν, τήν ἐλευθερία καί τήν ἀνοχή μέ τήν ὁποία μποροῦν καί ζοῦν δίπλα-δίπλα ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης μουσουλμάνοι καί μή μουσουλμάνοι. Ἡ πρόκληση γιά τό 2016 εἶναι νά προστατεύσουμε τήν ἀσφάλειά μας ἔναντι τῆς τρομοκρατίας χωρίς νά περιστείλουμε τίς ἐλευθερίες μας μέ κίνδυνο νά καταλήξουμε ἀπό μόνοι μας νά γίνουμε ἄλλο ἕνα τυραννικοῦ τύπου καθεστώς ἀπό αὐτά πού ἀρέσουν στούς διῶκτες μας. Γιά νά τό πετύχουμε πρέπει ἀφενός μέν νά ἐργασθοῦν ὅλα τά μέλη τῆς Ε.Ε. σύννομα καί ἀπό κοινοῦ καί ἀφετέρου κάθε κράτος-μέλος νά φροντίσει γιά τήν ἐκπαίδευση καί τήν ἐνσωμάτωση κυρίως νεαρῶν καί περιθωριοποιημένων ἀτόμων τά ὁποῖα ἐπιχειρεῖ νά στρατολογήσει ἡ τρομοκρατική προπαγάνδα.

II. Δημήτρης Αβραμόπουλος, Εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος γιά τήν Μετανάστευση, τίς Ἐσωτερικές Ὑποθέσεις καί τόν Πολίτη.

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή προκειμένου νά ἀντιμετωπίσει τίς δύο μεγάλες προκλήσεις τοῦ 2015, τήν μετανάστευση καί τήν ἀσφάλεια, συγκρότησε δύο φιλόδοξες ἀτζέντες, μία γιά τήν μετανάστευση καί μία γιά τήν ἀσφάλεια. Ἀναφορικά μέ τό μεταναστευτικό, παρά τήν σημαντική ἀπόφαση τῶν κρατῶν-μελῶν τόν Ὀκτώβριο γιά τήν μετεγκατάσταση 160.000 ἀνθρώπων πού χρήζουν βοηθείας, μέχρι σήμερα λιγότερο ἀπό τό 2% τοῦ συμφωνηθέντος ἀριθμοῦ ἔχει μετεγκατασταθεῖ, ἐνῶ ἀπό 11 Κέντρα Βοήθειας (hotspots) πού ἔχουν προβλεφθεί, μόνο δύο λειτουργοῦν μέχρι σήμερα, ἕνα στήν Λαμπεντούσα κι ἕνα στή Λέσβο. Ἀναφορικά μέ τήν ἀσφάλεια, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας, πρότεινε τήν ποινικοποίηση καί τῶν προπαρασκευαστικῶν τρομοκρατικῶν πράξεων, ὅπως ἐκπαίδευση, ταξίδια, χρηματοδότηση τρομοκρατίας κλπ. Τόν Δεκέμβριο τά κράτη-μέλη συμφώνησαν γιά τή δημιουργία βάσης δεδομένων Εὐρωπαίου Ταξιδιώτη πού πρέπει τώρα νά περάσει ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτείναμε ἀκόμη τήν τροποποίηση τοῦ Σένγκεν, ὥστε νά ἐλέγχονται ὅλοι στά σύνορα μέ ἀπώτερο σκοπό οἱ ἐκπαιδευμένοι τρομοκράτες πού ἐπιστρέφουν στήν Εὐρώπη νά μήν μποροῦν πιά νά περάσουν τά σύνορα ἀπαρατήρητοι. Ὅμως τίποτα δέν μποροῦμε νά καταφέρουμε ἄν δέν πετύχουμε τόν στόχο τῆς ἐμπιστοσύνης μεταξύ μας. Χρειαζόμαστε περισσότερη ἐμπιστοσύνη μεταξύ κρατῶν-μελῶν γιά νά μοιραζόμαστε τίς πληροφορίες, γιά νά ἐπιταχύνουμε τίς διαδικασίες μετεγκατάστασης, γιά νά καταπολεμήσουμε τούς ἐθνικιστικούς φόβους καί τήν ξενοφοβία μας, γιά νά μήν συγχέουμε μετανάστες καί τρομοκράτες. Τό 2016 χρειαζόμαστε περισσότερη ἐμπιστοσύνη μεταξύ τῶν εὐρωπαίων πολιτῶν, μεταξύ αὐτῶν καί τῶν κυβερνήσεων τους, μεταξύ αὐτῶν καί τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν. Χρειαζόμαστε περισσότερη ἐμπιστοσύνη, περισσότερη ἀλληλεγγύη, περισσότερη συνεργασία καί τελικά περισσότερη Εὐρώπη.

ΙΙΙ. Frank-Walter Steinmeier, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας.

Γιά νά προστατεύσουμε τόν εὐρωπαϊκό τρόπο ζωῆς, ὀφείλουμε στό ἐσωτερικό τῆς Ἕνωσης νά ἐνσωματώσουμε τούς μετανάστες σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί στό ἐξωτερικό νά χτυπήσουμε τό κακό ἐκεῖ πού γεννιέται, στό Ἰράκ καί στή Συρία. Οἱ βόμβες δέν μποροῦν νά λύσουν ἀπό μόνες τους τό πρόβλημα γιατί ἐπείγει νά διασωθεῖ στά μέρη αὐτά κάτι πού θά μᾶς ἐπιτρέψει νά χτίσουμε ἐκεῖ αὔριο μιά πολιτική λύση. Χρειάζεται νά σταθοῦμε δίπλα στούς Κούρδους πού πολεμοῦν ἐνάντια στό Ἰσλαμικό κράτος, νά ὑποστηρίξουμε τή δημιουργία δομῶν στά μέρη πού ἐλευθερώνονται ἀπό τούς ἰσλαμιστές καί κυρίως νά προωθήσουμε γιά τά κράτη αὐτά μιά πολιτική πλατφόρμα πού θά τούς ἐπιτρέψει νά ἀντιπαλέψουν τό Ἰσλαμικό Κράτος, κι αὐτό εἶναι τό δυσκολότερο ἀπό ὅλα. Στή Βιέννη κατορθώσαμε νά καθίσουν στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων ὅλα τά ἐμπλεκόμενα στήν κρίση μέρη καί αὐτό ὑπῆρξε ἕνα ἀποφασιστικό βῆμα. Ἡ ἐπιτυχία τῶν διαπραγματεύσεων γιά τό πυρηνικό πρόγραμμα τοῦ Ἰράν ἀποδεικνύει ὅτι ἐπίμονη καί καλοπροαίρετη διπλωματία μπορεῖ νά φέρει ἀποτελέσματα. Γιά νά πετύχουμε χρειαζόμαστε μιά πολιτική στρατηγική πού θά συμπεριλαμβάνει πολεμικές ἐνέργειες ἀλλά καί ἀνθρωπιστική καί διπλωματική συστράτευση.

ΙV. Anthony Gardner, Πρέσβης τῶν Η.Π.Α. στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Τά πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα στήν Εὐρώπη καί τήν Ἀμερική ἐπιβεβαιώνουν τό γεγονός ὅτι ἡ τρομοκρατία λειτουργεῖ πλέον πολυεθνικά καί ἄρα μόνο μέ πολυεθνική συνεργασία μπορεῖ ἡ τρομοκρατία νά ἀντιμετωπισθεῖ. Πέρασε πιά ὁ καιρός πού οἱ ἐθνικές μυστικές ὑπηρεσίες μποροῦσαν νά κρατοῦν τίς πληροφορίες γιά τίς ἴδιες. Οἱ πληροφορίες πλέον πρέπει νά κοινοποιοῦνται γιά νά σωθοῦν ὁπουδήποτε ἀνθρώπινες ζωές. Εὐρώπη καί Ἀμερική ἐργάζονται ἔντονα πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. Μένει ἀκόμα νά γίνουν πολλά. Πολλές ἀπό τίς χῶρες-μέλη δέν φαίνεται ἀκόμα νά μοιράζονται πληροφορίες καί μισές ἀπό τίς χῶρες-μέλη δέν χρησιμοποιοῦν ἀκόμα τήν κεντρική βάση δεδομένων τῆς EUROPOL γιά τήν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας. Τό Εὐρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης τῆς Τρομοκρατίας (ECTC) ἀναμένεται νά παίξει ρόλο ἀνάλογο μέ αὐτόν πού ἤδη παίζει τό Εὐρωπαϊκό Κέντρο γιά τά Ἐγκλήματα στόν Κυβερνοχῶρο.

V. Tony Blair, τέως Πρωθυπουργός τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου.

Τό Ἰσλαμικό Κράτος (ISIS) πρέπει νά νικηθεῖ καί στίς πέντε χῶρες πού ἐλέγχει. Ἡ φανατική του ἰδεολογία δέν ἐπιτρέπει τήν διαπραγμάτευση μαζί του. Ἐπείγει βέβαια νά νικηθεῖ ὁ ISIS καί νά ἀντιμετωπισθεῖ τό πολιτικό πρόβλημα τῆς Συρίας, ὅμως οἱ ἀκρότητες τῆς τρομοκρατίας πρέπει νά καταπολεμηθοῦν παντοῦ καί ὁποτεδήποτε αὐτές φαίνεται νά ἀναδύονται. Μακροπρόθεσμα ἡ Εὐρώπη πρέπει νά ἀντιμετωπίσει στήν ρίζα της τήν ἐξτρεμιστική ἰδεολογία πού μοιάζει νά ψαρεύει ὀπαδούς σέ παγκόσμια κλίμακα. Ἄν καί γιά τήν μεγάλη πλειοψηφία τῶν ὀπαδῶν του ὁ μωαμεθανισμός εἶναι μιά εἰρηνική θρησκεία, μουσουλμάνοι κληρικοί, πού τούς παρακολουθοῦν ἠλεκτρονικά ἑκατομμύρια ἀνθρώπων παγκοσμίως, κηρύσσουν ὅτι οἱ ἄπιστοι καί οἱ ἀποστάτες πρέπει νά θανατωθοῦν καί καλοῦν σέ ἱερό πόλεμο ἐναντίον τῶν Ἑβραίων. Γιά νά ξεριζωθεῖ αὐτή ἡ ἰδεολογία πρέπει, λοιπόν, νά πᾶμε βαθιά. Κάθε χώρα ὀφείλει νά προωθήσει τήν θρησκευτική ἀνοχή καί νά ἐξαλείψει θρησκευτικές προκαταλήψεις ἀπό τό ἐκπαιδευτικό της σύστημα. Πρέπει νά ὑποστηρίξουμε ἐκείνους τούς μουσουλμάνους θεολόγους πού προσπαθοῦν νά δείξουν ὅτι τό ἀληθινό κήρυγμα τοῦ Ἰσλάμ ὁδηγεῖ σέ συμφιλίωση μέ τόν σύγχρονο κόσμο. Ὀφείλουμε αὐτούς νά τούς βοηθήσουμε γιά νά δοῦμε νά διαμορφώνονται στήν Μέση Ἀνατολή κοινωνίες θρησκευτικῆς ἀνοχῆς καί τό Ἰσλάμ νά γίνεται αὐτό πού δικαιοῦται νά γίνει, μιά θρησκεία προόδου καί ἀνθρωπισμοῦ. Ὀφείλουμε νά ὑποστηρίξουμε τίς ἀραβικές χῶρες τοῦ Περσικοῦ Κόλπου, ἀλλά καί τήν Αἴγυπτο καί τήν Ἰορδανία πού εἶναι σύμμαχοί μας καί ἀντιμετωπίζουν τίς προκλήσεις τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ. Πρέπει, ἐπίσης, νά ἐργασθοῦμε γιά τήν ἐπίλυση τῆς Ἰσραηλο-Παλεστινιακῆς διαμάχης, ἄν πράγματι θέλουμε καλές διαθρησκειακές σχέσεις παντοῦ στόν κόσμο. Οἱ φανατικοί τοῦ Ἰσλαμισμοῦ πού θέλουν νά βάλουν τέλος στόν πολιτισμό μας τελικά κάνουν κακό στήν ἴδια τή θρησκεία τους. Ἀνεξάρτητα ἀπό τό τί λένε αὐτοί, ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων παγκοσμίως θέλει τήν συνύπαρξη καί γι’ αὐτόν τόν λόγο τό πνεῦμα τῆς εἰρήνης τελικά θά νικήσει.

2. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ

Ι. Corina Creţu, Ρουμάνα, Εὐρωπαία Ἐπίτροπος γιά τήν Περιφερειακή Πολιτική.

«Περισσότερο παρά ποτέ χρειάζεται τώρα νά ἐπενδύσουμε στήν Εὐρώπη». Τήν ἑπόμενη δεκαετία τά Εὐρωπαϊκά Δομικά καί Ἐπενδυτικά Ταμεῖα (European Structuraland Investment Funds) θά ἐπέμβουν ὅπου ὑπάρχει περισσότερη ἀνάγκη, κυρίως γιά νά περιορίσουν τίς διαφορές στόν πλοῦτο μεταξύ τῶν Εὐρωπαϊκῶν Περιφερειῶν καί νά διευκολύνουν τήν ἐπίτευξη τῶν εὐρωπαϊκῶν στόχων γιά τήν ἀνάπτυξη καί τήν ἐργασία. Στό τέλος τοῦ 2015 υἱοθετήσαμε τά τελευταῖα προγράμματα γιά τήν ἑπόμενη δεκαετία. Ἔχουμε ἤδη μπεῖ στή φάση ἐφαρμογῆς γιά τήν καινούργια περίοδο καί τό 2016 θά εἶναι μιά κρίσιμη χρονιά, καθώς περιμένουμε νά δοῦμε τά πρῶτα ὁρατά ἀποτελέσματα τοῦ ἐπικαιροποιημένου πλαισίου γιά τα Εὐρωπαϊκά Ταμεῖα περιόδου 2014-2020. Καθώς οἱ ἐθνικές καί οἱ περιφερειακές ἐπενδύσεις ἀτονοῦν, τα Εὐρωπαϊκά Δομικά καί Ἐπενδυτικά Ταμεῖα γίνονται ὅλο καί πιό ἀπαραίτητα. Ἀναμένεται νά ἀποτελέσουν το 14% κατά μέσο ὅρο σέ πανερωπαϊκό ἐπίπεδο τῶν συνολικῶν δημοσίων ἐπενδύσεων καί σέ ὁρισμένα κράτη-μέλη ἀναμένεται νά φτάσουν τό 70% αὐτῶν. Οἱ πολίτες μποροῦν νά ὑπολογίζουν στίς ἐπενδύσεις μας γιά ὑποδομές-κλειδιά στίς μεταφορές, τήν ἐπάρκεια νεροῦ, τή διαχείριση ἀποβλήτων, γιά καλύτερη ὑγεία καί κοινωνικές ὑπηρεσίες ἤ γιά τήν ἀξιοποίηση μιᾶς ἰδέας πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει στή δημιουργία ἑκατοντάδων θέσεων ἐργασίας σέ μιά περιοχή.

ΙΙ. Manfred Weber, Βαυβαρός, Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τό 2015 ἡ Ε.Ε. ἐπλήγη σοβαρά ἀπό τήν μεταναστευτική κρίση πού εἶχε ἤδη πλήξει νωρίτερα τήν Ἰορδανία καί τόν Λίβανο. Κανένας δέν περίμενε ὅτι οἱ παράνομοι μετανάστες πού διέβησαν τά εὐρωπαϊκά σύνορα μεταξύ Ἰανουαρίου καί Ὀκτωβρίου θά ξεπερνοῦσαν τό ἑνάμισυ ἑκατομμύριο. Τό πρόβλημα αὐτό μπορεῖ νά λυθεῖ μόνο μέ εὐρωπαϊκά μέτρα, καθώς κανένα κράτος-μέλος δέν εἶναι σέ θέση νά τό ἀντιμετωπίσει ἀπό μόνο του. Ἡ φύλαξη τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων εἶναι κανονικά ἁρμοδιότητα τῶν κρατῶν-μελῶν. Ὅμως δέν μποροῦμε νά ἐπιτρέψουμε τόν διαμελισμό τῆς Εὐρώπης καί τήν ἐπαναφορά ἐσωτερικῶν συνόρων ἐπειδή κάποιο μέλος δέν μπορεῖ νά προστατεύσει τά ἐξωτερικά σύνορά του. Γι’ αὐτό τό Eὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕPP) ὑποστηρίζει τήν πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν βελτίωση τῆς εὐρωπαϊκῆς φύλαξης τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς Ε.Ε. Πιστεύουμε ὅτι ὁ πόλεμος κατά τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους πρέπει νά κερδηθεῖ, τό Ἡνωμένο Βασίλειο νά παραμείνει στή Ἕνωση, ἄν καί ὄχι μέ κάθε κόστος, καί οἱ μεταρρυθμίσεις στήν Ἑλλάδα νά πραγματοποιηθοῦν. Ἡ ἀνάκαμψη εἶναι πρό τῶν πυλῶν, καθώς προβλέπεται ρυθμός ἀνάπτυξης 2% στήν περιοχή τῆς Ε.Ε. Ἡ καλύτερη ἀπάντηση ἀπέναντι στήν ἀπειλή τῶν λαϊκιστῶν καί τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν εἶναι καθαρά λόγια καί συγκεκριμένες πράξεις. Ἄν οἱ ἄνθρωποί μας ἔχουν ἐργασία καί καλύτερες προοπτικές γιά τό μέλλον, θά ἀναλάβουν καί οἱ ἴδιοι τίς εὐθῦνες τους καί θά κινητοποιήσουν τόν καλύτερο ἑαυτό τους.

ΙΙΙ. Gianni Pittella, Ἰταλός, Πρόεδρος τῆς Προοδευτικῆς Συμμαχίας Σοσιαλιστῶν καί Δημοκρατῶν στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο (S & DGroup).

Ἡ Εὐρώπη ἐμφανίζεται ὅλο καί περισσότερο ἀναποτελεσματική νά ἀντιμετωπίσει στή ρίζα τους τίς αἰτίες τῶν σύγχρονων προβλημάτων. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι στή συνείδηση τοῦ μέσου εὐρωπαίου πολίτη ἡ Εὐρώπη εἶναι συνώνυμο τῆς ἀνικανότητας. Δέν πρέπει, ὅμως, τόσο νά κατηγοροῦμε γενικά τήν Εὐρώπη ὅσο τά κράτη-μέλη γιά τήν ἐσωστρέφειά τους, πού εἶναι τελικά αὐτή πού ἐμποδίζει τούς εὐρωπαϊκούς μηχανισμούς ἀλληλεγγύης νά λειτουργήσουν ἀποτελεσματικά. Οἱ εὐρωπαϊκές πρωτοβουλίες γιά τό μεταναστευτικό, τήν ἀσφάλεια καί τήν ἐπιτήρηση τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς Ἕνωσης δέν θά μπορέσουν νά πετύχουν χωρίς τή σταθερή πολιτική βούληση τῶν κρατῶν-μελῶν. Ἀπό τήν ἄλλη, δέν πρέπει τόσο νά ἐνοχοποιοῦμε τήν τρομοκρατία γιά τήν ἄνοδο τῶν ἐθνικιστικῶν κινημάτων στήν Εὐρώπη. Εἶναι κυρίως στίς πολιτικές λιτότητας, πού ἐπιβλήθηκαν τά προηγούμενα χρόνια σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη καί στάθηκαν αἰτία νά χαθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας, πού πρέπει νά ἐντοπίσουμε τή ρίζα πού θρέφει τά κινήματα αὐτά. Ἐπιτέλους οἱ εὐρωπαϊκοί θεσμοί ὀφείλουν νά βάλουν τέλος στίς πολιτικές τῆς τυφλῆς λιτότητας καί νά ἐξασφαλίσουν καθεστώς ἐπενδύσεων πού θά φέρει ἀνάπτυξη. Χωρίς εὐέλικτη νομισματική πολιτική ἡ οἰκονομική ἀνάκαμψη πού περιμένουμε δέν θά ἔρθει.

IV. Γιῶργος Ντάσης, Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς καί Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς.

«Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ἡ μόνη μας δυνατότητα». Τό εὐρωπαϊκό σχέδιο βρίσκεται σέ κίνδυνο. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι γνώρισε τεράστια ἐπιτυχία καί ξεσήκωσε τόν ὁμόφωνο ἐνθουσιασμό τῶν πολιτῶν κρατῶν-μελῶν πού δέν ἦταν ἀκόμη τμῆμα του νά θελήσουν νά ἐνταχθοῦν σέ αὐτό μέ τήν ἐλπίδα ὅτι, ἔτσι, θά ἀπολάμβαναν περισσότερη εἰρήνη, περισσότερη ἀσφάλεια, εὐημερία, συνοχή καί ἀλληλεγγύη. Ἐντούτοις, κανένα ἐπίτευγμα δέν εἶναι δεδομένο γιά πάντα. Ἴσως εἶναι πιό εὔκολο νά κατεδαφίσουμε τό ὅλο οἰκοδόμημα παρά νά τό ὁλοκληρώσουμε. Γιά παράδειγμα, οἱ αἴθουσες συναντήσεων στίς Βρυξέλλες εἶναι συνήθως ἄδειες γιατί Ὑπουργοί, ἁρμόδιοι ὑπάλληλοι καί βουλευτές δέν μπαίνουν στόν κόπο νά κάνουν τό ταξίδι ἀπό τίς χῶρες τους. Τά πράγματα θά ἦταν πολύ καλύτερα ἄν οἱ ἁρμόδιοι προσέρχονταν σέ αὐτές τίς συναντήσεις μέ εὐρωπαϊκό πνεῦμα. Ὀφείλουμε νά ξαναδιαβάσουμε μέ προσοχή καί ἀκολούθως νά ἐφαρμόσουμε τά ἄρθρα 2 καί 3 τῆς Συνθήκης τῆς Ἕνωσης, ἄν πράγματι θέλουμε ἡ Εὐρώπη νά μεγαλουργήσει καί νά ξανακερδίσει τήν ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν της, ἀλλιῶς τό ὅλο ἐγχείρημα θά καταλήξει πολύ ἄσχημα. Ὀφείλουμε, λοιπόν, νά ἐργασθοῦμε «γιά τήν εἰρήνη, τίς εὐρωπαϊκές ἀξίες καί τήν εὐημερία τῶν πολιτῶν» τῆς Ἕνωσης. Νά ἀντιπαλέψουμε τόν κοινωνικό ἀποκλεισμό, νά ἐξασφαλίσουμε μιά κοινωνική οἰκονομία, κοινωνική προστασία καί κοινωνική συνοχή γιά τούς πολίτες τῆς Ἕνωσης. Ἡ Ε.Ε. ὀφείλει νά γίνει κοινωνική καί γρήγορα. Τό νά ἐπιτευχθεῖ, ὅπως τό προτείνει ἡ Ἐπιτροπή μας, ἕνα ἐλάχιστο ἐγγυημένο εὐρωπαϊκό εἰσόδημα –ἔστω καί κατά περιοχές- θά ἦταν ἕνα ἀποτελεσματικό πρῶτο βῆμα στό νά ἀρχίσουν οἱ πολίτες τῆς Ἕνωσης νά μᾶς βλέπουν διαφορετικά.

V. Jimmy Jamar, Βέλγος μέ ἑλληνικές οἰκογενειακές ρίζες, Ἐπικεφαλής τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς στό Βέλγιο.

Τό 2015, μέ τό ἑλληνικό πρόβλημα καί τήν μεταναστευτική κρίση, ἔφερε στήν ἐπιφάνεια ἀσυνήθεις ἐντάσεις μεταξύ τῶν κρατῶν-μελῶν. Ἡ ἄνοδος τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν, πού εἶχε καταγραφεῖ ἤδη στίς εὐρωεκλογές τοῦ 2014, κατά τή διάρκεια τῆς περασμένης χρονιᾶς παντοῦ ὅπου ἔλαβαν χώρα ἐκλογικές διαδικασίες εἶναι ἐπίσης ἕνα πολύ σημαντικό φαινόμενο, καθώς καταδεικνύει ὅτι ἡ πιό σημαντική πρόκληση γιά τήν Ἕνωση δέν εἶναι ἡ οἰκονομική, οὔτε κἄν ἡ πολιτική, ἀλλά τό πῶς θά ξανακερδίσει τήν ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν της. Ἄν οἱ πολίτες δέν ἀντιληφθοῦν ἄμεσα καί ἔμπρακτα ὀφέλη ἀπό τήν Ἕνωση, θά στραφοῦν ἐναντίον της. Γιά ἐξήντα χρόνια ἡ Ε.Ε. ἀκολούθησε μιά σταθερά ἀνοδική πορεία, ἀλλά ἄν δέν δράσουμε ἄμεσα τό μέλλον της δέν εἶναι ἐξασφαλισμένο. Χρειαζόμαστε ἡ Ε.Ε. νά ἐπιτύχει ἄμεσα στά μεγάλα καί εὐαίσθητα θέματα, τῆς ἀπασχόλησης, τῆς ἀνάπτυξης, τῶν ἐπεδύσεων. Τό πολυαναμενόμενο Ἐπενδυτικό Πρόγραμμα θά μποροῦσε νά δώσει ὤθηση στήν ἀνανέωση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν πολιτῶν στό εὐρωπαϊκό ἐγχείρημα.

VI. Iveta Grigule, Λιθουανή Εὐρωβουλευτής (Συμμαχία τῶν Φιλελευθέρων καί τῶν Δημοκρατῶν γιά τήν Εὐρώπη).

«Ἡ Κεντρική Ἀσία ὡς συνεργάτης τῆς Ἕνωσης». Εἶναι σέ θέση ἡ Ε.Ε. νά προωθήσει τήν προστασία τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων στήν Κεντρική Ἀσία ὅταν ἡ ἴδια τηρεῖ ὑποκριτική στάση ἔναντι αὐτῶν; Ἡ Ε.Ε. μοιάζει νά ἐπιδιώκει τήν προστασία τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων ὅταν τή συμφέρει καί νά κλείνει τά μάτια ὅταν ἡ καταστρατήγησή τους δέν φαίνεται νά ἔχει ἄμεσες συνέπειες γιά αὐτήν. Ἡ καταστρατήγηση, γιά παράδειγμα, τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων στὸ ἀποπυρηνικοποιημένο Ἰράκ μοιάζει νά μήν τήν ἀπασχολεῖ πλέον, τήν ἴδια στιγμή πού τό πυρηνικό πρόγραμμα τῆς Βόρειας Κορέας παραμένει στό ἀπυρόβλητο, ἄν καί ἡ κατάσταση ἀπό πλευρᾶς προστασίας τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων στήν χώρα αὐτή εἶναι ἀκόμα χειρότερη ἀπό αὐτήν τοῦ Ἰράκ. Τά κράτη τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας κέρδισαν πολύ πρόσφατα τήν ἀνεξαρτησία τους καί ἀποτελοῦν συνδυασμούς πολλῶν καί διαφορετικῶν παραδόσεων. Ἄν ἡ Εὐρώπη καί ἡ Ἀμερική ἐπιμείνουν στήν ἄμεση κατίσχυση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων στίς χῶρες αὐτές, θά χάσουν ἐκεῖ τά ἐρείσματά τους. Ἡ Κίνα καί ἡ Ρωσία, στήν περίπτωση αὐτή, θά βροῦν ἔδαφος νά ἐπεκτείνουν τήν ἐπιρροή τους. Ἀντίθετα, ἄν ἡ Εὐρώπη καί ἡ Ἀμερική καλλιεργήσουν συνεργασίες μέ τίς χῶρες αὐτές, οἱ δυτικές ἀξίες σιγά-σιγά θά προωθηθοῦν ἐκεῖ ὡς ἀποτέλεσμα τῶν οἰκονομικῶν συνεργασιῶν καί συμφερόντων. Ὁ ἐκδημοκρατισμός τῆς Εὐρώπης ὑπῆρξε μιά ἀργή ἱστορική διαδικασία καί ἦρθε σάν ἀποτέλεσμα τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης. Γιατί νά μήν γίνει τό ἴδιο καί μέ τίς χῶρες τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας;

VIΙ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος «Νέας Δημοκρατίας».

Τρία φαίνεται νά εἶναι τά κλειδιά γιά μιά ἰσχυρή Εὐρώπη. Πρῶτα-πρῶτα, εἶναι ἀνάγκη νά ἀνοίξει ἕνας πανευρωπαϊκός διάλογος ἀναφορικά μέ τή φύση καί τόν βηματισμό τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομικῆς ἑνοποίησης καί νά μήν περιορίζονται τά εὐρωπαϊκά ὄργανα στήν εὐκαιριακή ἀντιμετώπιση οἰκονομικῶν κρίσεων, πράγμα πού μᾶς δίδαξε πολύ πρόσφατα ἡ ἐλληνική περίπτωση. Δεύτερον, εἶναι ἀπαραίτητο ἡ Εὐρώπη νά ἐπιστρέφει καί νά ἐπαναβεβαιώνει τίς ἀρχές της καί νά μήν διστάζει νά συζητήσει ἀκόμα καί ἀκρογωνιαῖα ζητήματα τοῦ οἰκοδομήματος της, καθώς τέτοιες συζητήσεις, ὅπως οἱ πρόσφατες γιά τά ἐσωτερικά καί τά ἐξωτερικά σύνορα τῆς Εὐρώπης, μποροῦν καί πρέπει νά τήν κάνουν πιό δυνατή. Τρίτον, προκειμένου ἡ Εὐρώπη νά εἶναι παγκόσμιος παράγοντας σταθερότητας δέν ἐπιτρέπεται νά υἱοθετεῖ μέτρα προστατευτικά καί ἀντιεπιχειρηματικά. Ὀφείλει νά ἐπαναβεβαιώσει τήν προσήλωσή της σέ μιά ἀνοικτή καί ἐλεύθερη ἀγορά, ὅπου ἀγαθά, ὑπηρεσίες, ἄνθρωποι καί κεφάλαια κινοῦνται ἐλεύθερα μέ περιορισμό τῆς γραφειοκρατίας, ὑποστήριξη τῆς καινοτομίας, τῆς τεχνολογίας καί τῆς μικρῆς ἐπιχείρησης προκειμένου νά ἀντιμετωπισθεῖ τό μεῖζον κοινωνικό πρόβλημα πού εἶναι ἡ ἀνεργία τῶν νέων καί νά δοθεῖ ἡ δυνατότητα στήν εὐρωπαϊκή ἐπιχείρηση νά σταθεῖ ὄρθια στό πλαίσιο τοῦ παγκόσμιου ἀνταγωνισμοῦ.

  1. 3.Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ

Ι. Joseph Stiglitz, Nobel Οἰκονομίας, Καθηγητής τοῦ ColumbiaUniversity καί Ἐπικεφαλής Οἰκονομικῶν στό Roosevelt Institute.

«Ἡ Μεγάλη Ἀσθένεια συνεχίζεται». Ὁ κόσμος ἀντιμετωπίζει πτώση τῆς συνολικῆς παγκόσμιας ζήτησης, πού ὀφείλεται στόν συνδυασμό τῆς αὐξανόμενης ἀνισότητας μέ ἕνα ἄκριτο κῦμα δημοσιονομικῆς αὐστηρότητας. Καί ἐνῶ οἱ τράπεζες ἔχουν ἀνακάμψει, φαίνεται νά μήν ἐκπληρώνουν τό σκοπό γιά τόν ὁποῖο ὑπάρχουν. Τά καταφέρνουν ἄριστα στό νά χειρίζονται τήν ἀγορά, ἀποτυχαίνουν ὅμως νά λειτουργήσουν ὡς διάμεσοι. Ἀκόμα καί προγράμματα πού ἔχουν πολύ ὑψηλό δείκτη κοινωνικῆς ἀνταπόδοσης δέν καταφέρνουν νά χρηματοδοτηθοῦν. Ἡ μόνη θεραπεία πού μπορεῖ νά ὑπάρξει ἔναντι τῆς ἀσθένειας πού βασανίζει τήν παγκόσμια οἰκονομία εἶναι νά αὐξηθεῖ ἡ συνολική ζήτηση. Βέβαια, τά ἐμπόδια πού ἀντιμετωπίζει ἡ παγκόσμια οἰκονομία δέν ἔχουν τήν ρίζα τους τόσο στήν ἴδια τήν οἰκονομία ὅσο στήν πολιτική καί τήν ἰδεολογία. Ὁ ἰδιωτικός τομέας δημιούργησε τήν ἀνισότητα καί τό οἰκολογικό πρόβλημα πού πρέπει τώρα νά ἀντιμετωπίσουμε. Οἱ ἀγορές δέν θά μπορέσουν νά λύσουν αὐτῆς τῆς τάξεως τά προβλήματα πού οἱ ἴδιες δημιούργησαν. Ἀπαιτοῦνται δυναμικές κυβερνητικές πολιτικές. Πρέπει πλέον νά ξεπεράσουμε τόν φετιχισμό τοῦ ἐλλείμματος. Ἡ Γερμανία, γιά παράδειγμα, μπορεί νά δανεισθεῖ μέ ἀρνητικό ἐπιτόκιο γιά νά κάνει τίς ἐπενδύσεις πού χρειάζεται καί χῶρες πού δέν μποροῦν νά τό κάνουν θά μποροῦσαν νά συνδυάσουν τήν αὔξηση τῶν δημόσιων δαπανῶν μέ αὔξηση τῆς φορολογίας. Ἄν δέν καταφέρουμε νά ἀντιμετωπίσουμε τήν πτώση τῆς παγκόσμιας ζήτησης ἡ Μεγάλη Ἀσθένεια στήν παγκόσμια οἰκονομία θά συνεχισθεῖ.

II. Gabriele Zimmer, Γερμανίδα, Πρόεδρος τῆς Ἑνωμένης Εὐρωπαϊκῆς Ἀριστεράς/Σκανδιναυϊκή Πράσινη Ἀριστερά στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ἄν πράγματι θέλουμε τό ἐγχείρημα τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλήρωσης νά συνεχισθεῖ χρειάζεται νά ἐπιλεχθεῖ ἕνα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἀπό αὐτό πού προωθεῖ ἡ Γερμανία. Τό γερμανικό μοντέλο λιτότητας κάνει τή μεσαία τάξη νά πληρώνει τά βάρη καί ὠθεῖ τά κράτη-μέλη νά ἀνταγωνίζονται γιά χαμηλότερους μισθούς καί φόρους καί φθηνότερες κοινωνικές ὑπηρεσίες. Τό ἀντιμεταναστευτικό αἴσθημα πού κυριαρχεῖ σέ πολλές εὐρωπαϊκές χῶρες ὀφείλεται ἀκριβῶς στήν ἀνασφάλεια τῆς μεσαίας τάξης. Οἱ πολιτικές λιτότητας διαρρηγνύουν τόν κοινωνικό ἱστό καί πρέπει ἄμεσα νά ἀντικατασταθοῦν ἀπό μιά συντονισμένη εὐρωπαϊκή πολιτική δημοσίων ἐπενδύσεων. Ἐπιπλέον, ἡ τρομοκρατία δέν μπορεῖ νά νικηθεῖ μέ βομβαρδισμούς πού δημιουργοῦν σωρεία παράπλευρων θυμάτων. Εἶναι πολύ πιό ἀποφασιστικό μέσο στόν πόλεμο κατά τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους νά πετύχουμε τή διακοπή τῆς χρηματοδότησης του, γιά παράδειγμα μέσω τοῦ πετρελαίου, μέ τό νά ἀσκηθεῖ πίεση σέ δυτικούς συμμάχους ὅπως ἡ Σαουδική Ἀραβία καί ἡ Τουρκία.

ΙΙΙ. Kaushik Basu, Ἀντιπρόεδρος καί Ἐπικεφαλής Οἰκονομικῶν τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας, Καθηγητής Οἰκονομικῶν στό Cornell University.

Ἡ παρατεινόμενη ὕφεση εἶναι μεταξύ ἄλλων ἐκδήλωση μιᾶς σοβαρῆς ἀλλαγῆς στήν παγκόσμια οἰκονομία πού σχετίζεται μέ δύο καινοτομίες στό ἐργασιακό ἐπίπεδο: Τή χρήση μηχανῶν πού ἀντικαθιστοῦν τόν ἀνθρώπινο παράγοντα, ὅπως ἐπίσης τή χρήση τεχνολογίας πού ἐπιτρέπει τήν ἐξ ἀποστάσεως ἐργασία, πρακτικές πού ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα παγκοσμίως τήν μείωση τοῦ εἰσοδήματος τῶν ἐργαζομένων. Ἀποτελεῖ παγκόσμια πρόκληση νά ἐξασφαλίσουμε ὅτι ὁ πλοῦτος πού συσσωρεύεται κάτω ἀπό τίς νέες συνθῆκες δέν θά μένει μόνο σέ αὐτούς πού κατέχουν τίς μηχανές. Ἡ ἀνθρωπότητα ἀντιμετώπισε ἀνάλογη πρόκληση μέ τήν ἔναρξη τῆς βιομηχανικῆς ἐπανάστασης. Εἶναι πλέον καιρός γιά μεγάλες ἀνατροπές στήν σκέψη καί στήν πολιτική. Μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες ἀδικίες τοῦ κόσμου μας εἶναι ἡ ἀνισότητα τῶν ἀνθρώπων ἤδη κατά τήν γέννησή τους. Καθώς τό εἰσόδημα ἀπό τήν ἐργασία συμπιέζεται, ἡ ἀνισότητα αὐτή μοιραῖα μεγαλώνει προκαλώντας ποικιλία οἰκονομικῶν καί πολιτικῶν κρίσεων. Ἄν θέλουμε νά τίς σταματήσουμε, θά χρειασθοῦν μεγάλες προσπάθειες γιά τήν ἀπόκτηση ἐκπαίδευσης καί δεξιοτήτων ὥστε νά αὐξηθεῖ τό εἰσόδημα τῶν ἐργαζομένων. Ἡ πρωτοποριακή σκέψη εἶναι ἐπίσης ἀναγκαία. Οἱ ἐργαζόμενοι πρέπει, γιά παράδειγμα, νά ἀποκτήσουν μερίδιο στήν ἐπιχείρηση, ὥστε οἱ τεχνολογικές καινοτομίες νά μήν εἶναι ἀφορμή ἄγχους γιά αὐτούς, ἀφοῦ ἡ μείωση τοῦ μισθοῦ τους θά μπορεῖ στήν περίπτωση αὐτή νά ἰσοφαρίζεται ἀπό τήν αὔξηση τοῦ εἰσοδήματος τῆς ἐπιχείρησης στήν ὁποία μετέχουν καί ἐργάζονται.

IV. Shang-Jin Wei, Κινέζος, Ἐπικεφαλής Οἰκονομικῶν στήν Ἀσιατική Τράπεζα Ἐπενδύσεων.

Ἡ ἐπιβράδυνση τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας, τῆς δεύτερης μεγαλύτερης παγκοσμίως, ἔχει σημαντικές συνέπειες γιά ὁλόκληρο τόν κόσμο. Χῶρες πού παράγουν πρῶτες ὕλες, ὅπως χαλκό, πετρέλαιο, ὀρυκτά, νιώθουν ἤδη τήν μεγάλη ἀλλαγή. Χῶρες πού παράγουν ἐνδιάμεσα ἀγαθά, ὅπως ἡ Ἰαπωνία, επηρεάζονται ἐπίσης ἀπό τήν ἐπιβράδυνση τῆς Κίνας. Βέβαια ἡ κατανάλωση ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν παραμένει παγκοσμίως σέ ὑψηλά ἐπίπεδα καί αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀνάδυση νέων οἰκονομιῶν ὅπως τοῦ Βιετνάμ καί τῆς Ἰνδονησίας, ὅπου τό κόστος ἐργασίας εἶναι φθηνότερο. Ἐντούτοις παρά τήν ἐπιβράδυνση, ἡ κινεζική οἰκιακή κατανάλωση ἔχει αὐξηθεῖ κατά πολύ, ἐνῶ ἀσιατικές περιοχές ὅπως ἡ Σιγκαπούρη καί ἡ Αὐστραλία ἐπωφελοῦνται ἀπό τήν αὐξανόμενη ἀνάγκη γιά ὑψηλῆς ποιότητας ἐκπαίδευση στήν Κίνα. Ἐπίσης ἡ Ἰαπωνία ἐπωφελεῖται ἀπό τίς ἐπιθετικές καταναλωτικές συνήθειες τῶν κινέζων τουριστῶν. Καθώς τό κόστος ἐργασίας ἔχει αὐξηθεῖ πάνω ἀπό 100% τά δέκα τελευταῖα χρόνια, ἡ Κίνα χάνει σέ ἀνταγωνιστικότητα ἔναντι οἰκονομιῶν ὅπως τοῦ Μπαγκλαντές, μέ ἀποτέλεσμα ὁ μελλοντικός της πλοῦτος νά μπορεῖ νά προέλθει μόνο ἀπό καινοτομίες καί αὔξηση τῆς παραγωγικότητας. Ὅμως τά κέρδη ἀπό τήν ἐπιβράδυνση τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας γιά τήν εὐρύτερη περιοχή δέν θά εἶναι αὐτόματα. Οἱ ἀσιατικές χῶρες πού θά θελήσουν νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό αὐτήν, πρέπει νά ἐπενδύσουν στήν ἐνέργεια, τίς μεταφορές καί τίς ὑποδομές γιά νά γίνουν πραγματικά ἀνταγωνιστικές.

4. Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ι. Günther Oettinger, Γερμανός, Εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος γιά τήν Ψηφιακή Οἰκονομία καί Κοινωνία.

Προτεραιότητα τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τό 2016 εἶναι ἡ δημιουργία μιᾶς κοινῆς ψηφιακῆς ἀγορᾶς. Στήν Εὐρώπη ἔχουμε περίπου 510 ἑκατομμύρια καταναλωτές καί πάνω ἀπό 20 ἑκατομμύρια ἑταιρεῖες. Ἄν καί τά περισσότερα ἐμπόδια στόν φυσικό χῶρο ἔχουν ἐξαφανισθεῖ γιά νά ἔχουμε μιά ἑνιαία ἀγορά, δέν συμβαίνει τό ἴδιο καί στόν ψηφιακό χῶρο. Ἡ ἀναμόρφωση τοῦ καθεστῶτος τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων εἶναι ἐπιβεβλημένη, ὥστε καί οἱ παραγωγοί νά προστατεύονται, ἀλλά καί ὁ καταναλωτής νά ἔχει πρόσβαση στήν ἑνιαία οἰκονομία τῆς δημιουργίας. Ἡ βιομηχανία μας μένει νά κάνει ἀκόμα πολλά γιά νά προσαρμοσθεῖ στήν ψηφιακή ἐποχή, ὅπως ἐπίσης σκοπεύουμε μέσα στήν ἄνοιξη νά προετοιμάσουμε τό ἔδαφος, ὥστε νά ὑπάρξει κοινή εὐρωπαϊκή δέσμευση γιά τή ἀπόκτηση τοῦ κατάλληλου ἐπιπέδου ψηφιακῶν δεξιοτήτων γιά ὅλους τούς πολίτες τῆς Ἕνωσης. Τά ψηφιακά προγράμματα πρέπει νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό τά 315 δισεκατομμύρια εὐρώ τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κονδυλίων γιά τίς Στρατηγικές Ἐπενδύσεις καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή πρόκειται νά προτείνει ἕνα φιλόδοξο σχέδιο γιά τήν ἀναβάθμιση τῶν τηλεπικοινωνιακῶν δικτύων πού θά κληθοῦν ἄμεσα νά ὑποστηρίξουν τήν ψηφιακή κοινωνία καί οἰκονομία. Ἔχουμε ἤδη ἀποδείξει ὅτι ἡ ἀσφάλεια τοῦ κυβερνοχώρου ἀποτελεῖ προτεραιότητά μας καί τόν χρόνο αὐτό θά ἐγκαινιάσουμε τήν συνεργασία δημόσιου καί ἰδιωτικοῦ τομέα ὥστε νά ἐξασφαλίσουμε σέ πολίτες, ἐπιχειρήσεις καί δημόσιες ὑπηρεσίες πρόσβαση στά πιό πρόσφατα ἐπιτεύγματα τῆς τεχνολογίας ψηφιακῆς ἀσφάλειας. Οἱ ψηφιακές τεχνολογίες εἶναι τό μέσο γιά τήν οἰκονομική ἀνάκαμψη τῆς Εὐρώπης. Γι’ αὐτό τό λόγο ἡ Ἐπιτροπή ἀναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες ὅπως τό Εὐρωπαϊκό Ψηφιακό Νέφος, γιά τήν ὑποστήριξη τοῦ ὁποίου θά ἀντληθοῦν τό 2016 καί 2017 σχεδόν 3 δισεκατομμύρια εὐρώ ἀπό τό Horizon 2020.

ΙΙ. Giovanni Buttarelli, Εὐρωπαῖος Ἐπιθεωρητής Προσωπικῶν Δεδομένων.

Ἡ εὐρωπαϊκή πολιτική πού ἀναπτύσσεται τελευταῖα μοιάζει νά προτείνει στούς πολίτες ὅτι πρέπει νά εἶναι ἕτοιμοι νά θυσιάσουν θεμελιώδη δικαιώματά τους γιά χάρη τῆς ἀσφάλειάς τους. Φοβόμαστε, λοιπόν, ὅτι ἡ σπουδαιότητα τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου ὑποβαθμίζεται καθώς οἱ πολίτες πείθονται νά ἀποκαλύπτουν περισσότερες πληροφορίες γιά τόν ἑαυτό τους προκειμένου νά περιορίσουν πραγματικούς ἤ ὑποτιθέμενους κινδύνους. Καθώς ἡ δύναμη τῶν κοινωνιῶν μας βασίζεται στά δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες μας, τό κλίμα φόβου καί ὑποψίας πού καλλιεργεῖται βαθαίνει τήν ἀντιπαλότητα μεταξύ αὐτῶν πού ἐλέγχουν καί αὐτῶν πού ἐλέγχονται. Ἐπειδή ἡ ἔννοια τῆς ἀξιοπρέπειας ἔχει κερδίσει ἔδαφος παντοῦ, χρειάζεται νά προστατεύσουμε τήν ἰδιωτικότητα μέ τό νά εἴμαστε καθαροί στίς προθέσεις καί τίς ἐνέργειες μας σχετικά μέ τήν ἀνταλλαγή πληροφοριῶν προσωπικῶν δεδομένων. Ὀφείλουμε νά εἴμαστε προσεκτικοί μέ τήν προστασία τῆς ἰδιωτικῆς μας ζωῆς γιατί ὁ ἔλεγχος τῶν πληροφοριῶν πού ἀφοροῦν τήν προσωπική μας ζωή πλήττει τό αἴσθημα πού ἔχουμε περί ἑαυτοῦ. Γι’ αὐτό, ὡς Ἀνεξάρτητη Ἀρχή, σκοπεύουμε νά ἐνθαρρύνουμε τή συζήτηση σχετικά μέ τήν ἠθική διάσταση τῶν μελλοντικῶν τεχνολογιῶν προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ὁ κίνδυνος νά μετατραποῦν τά ἄτομα σέ ἁπλά σύνολα δεδομένων. Ἡ παρακολούθηση τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας μέσω τοῦ διαδικτύου εἶναι καθημερινή δραστηριότητα γιά ἐπικερδεῖς ἑταιρεῖες, ὅμως ὅ,τι εἶναι νόμιμο δέν εἶναι ἀναγκαστικά καί ἠθικό. Θά προσπαθήσουμε νά δώσουμε νά καταλάβουν οἱ ὑπεύθυνοι ὅτι εἶναι περισσότερο ἀποτελεσματικό νά παρακολουθοῦνται συγκεκριμένοι ὕποπτοι παρά νά παρακολουθεῖται ὁλόκληρος ὁ πληθυσμός. Δέν εἶναι οὔτε ἀναγκαῖο οὔτε ἀναλογικό νά πρέπει νά πληρώσουν οἱ πολλοί γιά τά λάθη τῶν λίγων.

  1. 5.ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ι. Jose Inacio Faria, Πορτογάλος εὐρωβουλευτής, μέλος τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τό Περιβάλλον, τήν Δημόσια Ὑγεία καί τήν Ἀσφάλεια στά Τρόφιμα. Παρά τήν τεράστια σημασία τῆς πρόσφατης Συμφωνίας τῶν Παρισίων για την κλιματική ἀλλαγή (Δεκέμβριος 2015), αὐτή ἀπέχει ἀκόμα πολύ ἀπό ὅ,τι πραγματικά ὁ πλανήτης μας χρειάζεται. Τό σύνολο ὅλων τῶν μέτρων πού συμφωνήθηκαν νά ληφθοῦν σέ ἐθνικό ἐπίπεδο δέν θά μπορέσει σέ καμιά περίπτωση νά περιορίσει τήν αὔξηση τῆς θερμοκρασίας παγκοσμίως σέ περισσότερο ἀπό 2.7 βαθμούς. Θά πρέπει νά περιμένουμε τό δεύτερο μισό τοῦ αἰώνας μας ὥστε ἡ ἐπιστήμη νά εἶναι σέ θέση νά ὑποστηρίξει μιά οἰκονομία χωρίς ἄνθρακα. Ἐπιπλέον δέν ἔχουν προβλεφθεῖ μηχανισμοί ἐπιβολῆς τῶν συμφωνηθέντων, οὔτε ποινές σέ περίπτωση μή ἐφαρμογῆς τους. Εἶναι ἐπίσης ἀποθαρρυντικό ὅτι δέν προβλέφθηκαν περιορισμοί τῆς ἐκπομπῆς καυσαερίων γιά τήν ναυσιπλοΐα καί τήν ἀεροπλοΐα. Ὅμως ἡ μάχη ἐναντίον τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς εἶναι μάχη μέ τόν χρόνο καί ἡ Συμφωνία τῶν Παρισίων, παρά τίς ἀδυναμίες της, ἔδωσε τό σῆμα στήν πολιτική κοινωνία μας γιά τό πέρασμα στήν ἀειφόρο πράσινη οἰκονομία.

  1. 6.ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΣ: ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Ι. Χρῆστος Στυλιανίδης, Κύπριος, Εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος γιά τήν Ἀνθρωπιστική Βοήθεια, τήν Διαχείρηση τῆς Κρίσης καί τόν Συντονισμό κατά τοῦ ἰοῦ Ἔμπολα. Ἐξαιτίας τῆς σοβαρότητας καί τοῦ ἐπείγοντος χαρακτήρα τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως, ἡ εὐρωπαϊκή οἰκογένεια πρέπει πρῶτα-πρῶτα νά βρεῖ μιά κοινή γλῶσσα ἀντιμετώπισης τοῦ θέματος, ὕστερα χρειάζεται ὁ συντονισμός καί ἡ συνεργασία ὅλων τῶν θεσμικῶν ὀργάνων καί παραγόντων, ὅπως ἐπίσης νά προστατευθοῦν τά ἐξωτερικά σύνορα τῆς Ἕνωσης χωρίς νά προσβάλλεται ἡ ἀρχή τῆς κυριαρχίας τῶν κρατῶν-μελῶν. Οἱ πληθυσμοί πού ἔχουν μετακινηθεῖ μέχρι σήμερα ἐξαιτίας τοῦ πολέμου πού συνεχίζεται ξεπερνοῦν τά 14 ἑκατομμύρια. Ἑπτά ἑκατομμύρια ἄνθρωποι μέσα στή Συρία χρειάζονται ἄμεση ὑποστήριξη γιά νά μήν γίνουν κι αὐτοί μετανάστες. Γιά νά τούς ὑποστηρίξει ἡ Ἕνωση, ὅπως ἄλλωστε καί τίς κοινότητες ὑποδοχῆς στόν Λίβανο, τήν Ἰορδανία καί τήν Τουρκία, ἔχουμε ἐξασφαλίσει ἤδη 500 ἑκατομμύρια εὐρώ καί γιά τίς ἀνάγκες τῆς περιοχῆς κατά τό 2015 καί τό 2016 θά χρειασθοῦν περισσότερα ἀπό 800 ἑκατομμύρια. Ὀφείλουμε νά παρακολουθοῦμε, ἐπίσης, τίς κρίσεις πού σχετίζονται μέ τήν Συρίας, τό Ἰράκ, τήν Ὑεμένη καί τό Ἀφγανιστάν, ἐνῶ ἡ κατάσταση σέ ὁρισμένα μέρη τῆς Ἀφρικῆς εἶναι ἐντελῶς ἀπογοητευτική. Στό Βόρειο Σουδάν, γιά παράδειγμα, ὁ πόνος τῶν ἀνθρώπων ξεπερνᾶ κάθε φαντασία. Σέ ὅλα αὐτά τά μέτωπα ἡ Εὐρώπη ἔχει προσφέρει πάνω ἀπό τό 40% τῆς συνολικῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας πού διατέθηκε καί ὀφείλει νά συνεχίσει. Κύριες προτεραιότητές μου γιά τό 2016 εἶναι ἀφενός μέν ἡ αὔξηση τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας γιά τήν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν πού διαβιοῦν σέ συνθῆκες κρίσης ἀπό τό 1% πού εἶναι σήμερα στό 4% τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προϋπολογισμοῦ γιά ἀνθρωπιστική βοήθεια καί ἀφετέρου ἡ ἀξιοποίηση τῆς Παγκόσμιας Ἀνθρωπιστικῆς Συνάντησης πού θά λάβει χώρα στήν Τουρκία τόν Μάιο τοῦ 2016 γιά τή δημιουργία ἑνός ἀνθρωπιστικοῦ συστήματος περισσότερο ἀποτελεσματικοῦ. Θά ἀπαιτηθεῖ, γι’ αὐτό, πολιτική δέσμευση στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο.

  1. II. Markku Markkula, Φιλλανδός, Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Περιφερειῶν.

Πρώτη προτεραιότητα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Περιφερειῶν γιά τό 2016 εἶναι ἡ ἑστίαση στό ἐπιχειρηματικό πνεῦμα. Ὅλες οἱ εὐρωπαϊκές περιφέρειες ὀφείλουν νά κινηθοῦν μέ ἄξονα τήν καινοτομία, σέ μιά προοπτική, πού μέ κέντρο τόν ἄνθρωπο, θά φέρει κοντά τόν δημόσιο καί τόν ἰδιωτικό τομέα, τούς πολίτες καί τά πανεπιστήμια. Θά χρειασθεῖ ἡ συμπόρευση ὅλων γιά νά πᾶμε σέ μεγάλα πολυσυνεργατικά προγράμματα μέ ταυτόχρονη ἐμπλοκή πανεπιστημίων, βιομηχανίας καί κυβερνήσεων παρά σέ ἑκατοντάδες μικρά καί μονοπαραγοντικά προγράμματα. Ἡ τεχνολογία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες, ἀλλά δέν φθάνει ἀπό μόνη της. Χρειάζονται κοινωνική πρωτοτυπία, νέες μορφές ἀνθρωποκεντρικῶν νοοτροπιῶν, ἱκανότητες γιά ἀπό κοινοῦ δημιουργία γνώσης καί συλλογική διαχείριση. Περιφέρειες καί πόλεις θά μπορέσουν νά οἰκοδομήσουν τήν ἀνανέωσή τους μόνο μέ στρατηγικές συνεργασίες.

  1. III. Jacek Saryusz-Wolski, Πολωνός, Ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος (EPPgroup).

Μποροῦμε τώρα πιά νά ἰσχυρισθοῦμε μέ βεβαιότητα ὅτι ὅπου δέν εἶναι ἡ Εὐρώπη γιά νά πάρει πρωτοβουλίες, ἑδραιώνεται ἡ πολιτική ἀστάθεια. Ὅμως, προκειμένου ἡ Εὐρώπη νά ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ τά συμφέροντα καί τίς ἀρχές της ὀφείλει νά ἐνισχύσει τήν πολιτική της ἀνεξαρτησία. Γιά νά τό πετύχει αὐτό ἀπαιτεῖται σωστή στρατηγική, τά κατάλληλα πολιτικά ἐργαλεῖα καί ἡ θέληση αὐτά νά χρησιμοποιηθοῦν πρός ὄφελος ὅλων. Μιά εὔστοχη εὐρωπαϊκή πολιτική ἄμυνας θά μποροῦσε νά γεφυρώσει τό χάσμα πού χωρίζει τούς «Ἀτλαντικιστές» ἀπό τούς ὑποστηρικτές τῆς εὐρωπαϊκῆς ἄμυνας. Εἶναι σαφές πλέον ὅτι μιά ἰσχυρότερη στρατηγική παρέμβαση ἐκ μέρους μιᾶς ἀνεξάρτητης Εὐρώπης γιά τή διευθέτηση τῶν πολιτικῶν κρίσεων στά σύνορά της θά ἦταν πολύ εὐπρόσδεκτη ἀπό τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, πού ἔχουν κουρασθεῖ νά φέρουν αὐτές τό βάρος τῶν κρίσεων αὐτῶν ἐντός τοῦ ΝΑΤΟ λόγω τῆς εὐρωπαϊκῆς ὀλιγωρίας. Ἐξάλλου, μιά ἐνεργειακή ἀνεξαρτησία τῆς Εὐρώπης θά τῆς ἐπέτρεπε μιά περισσότερο ἑνιαία ἐξωτερική πολιτική, καθώς τά κράτη-μέλη δέν θά ἔνιωθαν πλέον ὑποχρεωμένα νά ὑφίστανται παράνομες πιέσεις μονοπωλίων ὅπως τῆς Gazprom. Ἄν πραγματικά θέλει ἡ Εὐρώπη νά ἀντιμετωπίζεται στήν παγκόσμια σκηνή ὡς ρυθμιστικός παράγοντας κι ὄχι ἁπλά ὡς ἐκεῖνος πού πληρώνει τόν λογαριασμό, εἶναι ἡ ὥρα νά ἐνηλικιωθεῖ καί νά παρουσιάσει κοινό μέτωπο στήν ἄμυνα, τήν ἐνέργεια καί στήν πολιτική γειτονίας.

                Ἐπιμέλεια: π. Γεώργιος Α. Λέκκας.