γεγονοτα

Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση

thumb_IMG_3865Στις 20 Σεπτεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια σημαντική Έκθεση με τον τίτλο: “Εκσυγχρονισμός και απασχόληση: στον πυρήνα της νέας στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Supporting growth and jobsan agenda for the modernisation of Europes higher education systems, COM (2011)567 final), η οποία καθορίζει τις προτεραιότητές της για την επόμενη δεκαετία όσον αφορά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Έκθεση στηρίζεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική “Europe 2020” καθώς επίσης και στο στρατηγικό πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση “ET 2020”, η οποία υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάιο του 2009.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σήμερα τις ακόλουθες προκλήσεις: α) αύξηση του αριθμού πτυχιούχων, διεύρυνση του τμήματος της κοινωνίας που προσελκύεται από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και μείωση του αριθμού των φοιτητών που εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδές τους, β) βελτίωση της ποιότητας και της σημασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε τα προγράμματα σπουδών να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητών, της αγοράς εργασίας και των σταδιοδρομιών του μέλλοντος, καθώς και ενθάρρυνση και επιβράβευση της αριστείας στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας, γ) παροχή περισσότερων ευκαιριών στους φοιτητές για να αποκτούν πρόσθετες δεξιότητες μέσω σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό και ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας για τη βελτίωση των επιδόσεων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δ) κατάρτιση περισσότερων ερευνητών, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τις βιομηχανίες του αύριο, ε) ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρήσεων για την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας, και στ) διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης – μεγαλύτερη ευελιξία στη διακυβέρνηση των πανεπιστημίων και πραγματοποίηση επενδύσεων στην ποιοτική εκπαίδευση για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν τα παραπάνω πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους σε τέσσερα επίπεδα: 1) να πλησιάσουν το στόχο του 40% των νέων Ευρωπαίων να αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως τα τέλη αυτής της δεκαετίας (33,6% το 2010), 2) να βελτιώσουν την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 3) να δημιουργήσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς διακυβέρνησης και χρηματοδότησης και 4) να ενισχύσουν το «τρίγωνο γνώσης» μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και  επιχείρησης. Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει αυτές τις αλλαγές με νέες πρωτοβουλίες τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και με την κινητικότητα των επιμορφωμένων, των επιμορφωτών, των καθηγητών και των ερευνητών. Επίσης θα προαγάγει το τρίγωνο γνώσης, π.χ. με τη διευκόλυνση της δημιουργίας των συμμαχιών γνώσης και με τη διάδοση των καλών παραδειγμάτων (good practices) νέων μορφών διακυβέρνησης και των προτύπων χρηματοδότησης.

Η Έκθεση προτείνει επίσης τρεις βασικούς τρόπους χρηματοδότησης για την περίοδο 2014-2020:

-Το Education Europe, ένα ενιαίο πρόγραμμα χρηματοδότησης  για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την νεολαία,

-το Horizon 2020, το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία και

-το Cohesion Policy instruments συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από κοινού τόσο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει όλα τα παραπάνω στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας στις 28 Νοεμβρίου 2011.

Η Έκθεση αναγνωρίζει για τον επόμενο πολυετή Προϋπολογισμό (2014-2020) σημαντικές αυξήσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία (+73%) και για την έρευνα (+46%), σε ένδειξη αναγνώρισης του θεμελιώδους ρόλου τους στη στήριξη της οικονομικής μεγέθυνσης. Κεντρικό άξονα για τις προτεραιότητες σε θέματα δαπανών των προγραμμάτων της για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων θα αποτελέσει το θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή αυτό σημαίνει ένα άλμα από 8,8 δισεκατομμύρια Ευρώ σε 15,2 δισεκατομμύρια Ευρώ. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν μια πολυδιάστατη αξιολόγηση των Πανεπιστημίων που θα παρέχει πληροφορίες στους φοιτητές για τις σπουδές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους, και ένα πρόγραμμα εγγυήσεων δανείου «Erasmus for Masters» για φοιτητές που πραγματοποιούν πλήρη κύκλο σπουδών στο εξωτερικό.

Είναι φυσικό οι Εκκλησίες της Ευρώπης να υποστηρίξουν όλες αυτές τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρκεί πέρα από τη διασύνδεση των Πτυχίων με την αγορά εργασίας να υποστηριχθούν ακόμη τρεις βασικοί στόχοι της εκπαίδευσης: η έρευνα, η κοινωνική και η προσωπική ευημερία. Η παραπάνω προβληματική, η οποία είναι άκρως ενδιαφέρουσα, θα συζητηθεί από την πλευρά των Εκκλησιών στο επόμενο πανευρωπαϊκό συνέδριο, με θέμα: “Education for Democratic Citizenship: A Role for the Churches?”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο 5-8 Οκτωβρίου 2011. Οργανωτές του Συνεδρίου είναι η Intereuropean Commission on Church and School, η International Association for Christian Education, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο παραπάνω Συνέδριο και στην προετοιμασία του η Εκκλησία της Ελλάδος συμμετέχει με τον Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά, Σύμβουλο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2011 Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση