γεγονοτα

Παρέμβαση της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της Ελλάδος για το σύνταγμα της Ευρώπης

Στις 13 Μαΐου 2004 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Πέτρο Μολυβιάτη και ζήτησε να μεσολαβήσει, ώστε να γίνει στο Προοίμιο του σχεδίου Συντάγματος για την ΕΕ μια σαφής αναφορά στην χριστιανική παράδοση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Την επομένη, 14 Μαΐου, κατά την συνάντησή του με τον προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Bertie Ahern ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής έθεσε το θέμα και είπε: «Η θέση μας είναι ότι θα έπρεπε να γίνει μια αναφορά στις χριστιανικές ρίζες της ΕΕ. Το πιστεύω γιατί είναι η ιστορική πραγματικότητα και κανείς δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του». Στη συνέχεια παρατίθεται το κείμενο της επιστολής της ΔΙΣ προς τον κ. Μολυβιάτη.

Πρός

Τόν Ἐξοχώτατον

κ. Πέτρον Μολυβιάτην.

Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν.

Ἐ ν τ α ῦ θ α.

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12ης ὁδεύοντος μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἔχουσα ὑπ' ὄψιν ὅτι προκειμένης τῆς υἱοθετήσεως τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως θά πραγματοποιηθοῦν νέαι διαπραγματεύσεις καί θά τεθῇ πρός ἔγκρισιν νέον κείμενον σχεδίου ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν, ἤχθη εἰς τήν Ἀπόφασιν ὅπως παρακαλέσῃ τήν ὑμετέραν Ἐξοχότητα, ἵνα εἰσηγηθῇ ἁρμοδίως, ὅπως ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις, τείνουσα εὐήκοον οὖς εἰς τήν μετ' ἐπιτάσεως αἰτουμένην ὑφ' ὅλων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν συγκεκριμένην ἀναγνώρισιν τῆς χριστιανικῆς κληρονομίας τῆς Εὐρώπης, ὑποστηρίξῃ τήν σχετικήν τροποποίησιν μέ τήν μορφήν τῆς ἀκολούθου διατυπώσεως :

« Ἐμπνεόμενοι ἐκ τῆς πολιτιστικῆς, ἀνθρωπιστικῆς καί θρησκευτικῆς καί ἰδίως Χριστιανικῆς κληρονομίας τῆς Εὐρώπης, αἱ ἀξίαι τῆς ὁποίας εἰσέτι ἐμπνέουν αὐτήν καί αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἐνσωματώσει εἰς τήν ζωήν τῆς κοινωνίας τόν κεντρικόν ρόλον τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τά ἀπαραβίαστα καί ἀναπαλλοτρίωτα δικαιώματα αὐτοῦ, καθώς καί τόν σεβασμόν διά τόν Νόμον».

Πεπεισμένοι ὄντες ὅτι μία ῥητή ἀναγνώρισις τῆς ἀνεκτιμήτου ταύτης χριστιανικῆς κληρονομίας θά ἑδραίωνε τήν παρουσίαν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐντός τοῦ συγχρόνου κόσμου καί θά προωθοῦσε τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τόν σεβασμόν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τήν περαιτέρω ἀνάπτυξιν τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, ἔχομεν δι' ἐλπίδος ὅτι κατά τήν διακρίνουσαν ὑμᾶς πρόθυμον διάθεσιν, θά ἱκανοποιήσητε τό δίκαιον τοῦτο αἴτημα, οὐ μόνον τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀλλά πασῶν τῶν ἀνά τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν.

Ἐπί πᾶσι δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ' ὑμᾶς δαψιλεστάτην τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Ἀναστάς Κύριος κρατύνῃ καί ἐνισχύῃ τήν ὑμετέραν Ἐξοχότητα ἐν πᾶσι καί διατελοῦμεν μετ' εὐχῶν.

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Σκλήφας

Για να διαβάσετε πολυτονικά κείμενα πρέπει να διαθέτετε πολυτονικές γραμματοσειρές. Μπορείτε να κατεβάσετε την γραμματοσειρά Athena από την ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος πατώντας εδώ.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2004 Παρέμβαση της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της Ελλάδος για το σύνταγμα της Ευρώπης